AD's views not represented adequately on TVM

AD – The Green Party has requested an immediate meeting with the Broadcasting Authority to discuss the manner in which PBS will be allotting airtime amongst political parties in its current affairs programmes during the electoral campaign. This was stated by Ralph Cassar AD ‘s General Secretary.

Ralph Cassar

Ralph Cassar added that the Broadcasting Authority has already issued a directive on current affairs programmes on other TV stations and AD expects that this directive which grants access to AD to all TV stations including the political stations is applied.

Carmel Cacopardo, AD Deputy Chairperson said the primarily AD wanted to ensure that its views are adequately represented on Xarabank, Bondi+, Dissett and TVAM (and other programmes). To date, added Cacopardo, in discussion programmes between party leaders/deputy leaders on the programme Xarabank  AD was allotted 8 minutes in comparison to the 50 minutes each allotted to the PN and PL respresentatives. This is both unreasonable and unacceptable.

On the TV programme Dissett AD was granted limited access consisting of short pre-recorded comments whilst on the TV programme Bondi+ AD representatives were rarely invited to participate.

Cacopardo concluded by stating that : AD expects that PBS grants airtime access to Alternattiva Demokratika. It also expects that the Broadcasting Authority through PBS restores the imbalance created by the political TV stations.

***

Programmi Politici: AD titlob ghal-laqgha immedjata ma’ l-Awtorita’ tax-Xandir

AD talbet laqgha immedjata mal-Awtorita tax-Xandir biex ikun diskuss il-mod kif PBS ser iqassam il-hin bejn il-partiti politici fi programmi ta’ grajjiet kurrenti waqt il-kampanja elettorali. Dan qalu Ralph Cassar Segretarju Generali ta’ AD.

Ralph Cassar zied jghid li l-Awtorita’ tax-Xandir diga harget direttiva dwar l-istess tip ta’programmi fuq l-istazzjonijiet l-ohra u Alternattiva Demokratika tistenna li din id-direttiva li taghti access ghall-istazzjonijiet kollha inkkuzi dawk politici waqt il-kampanja elettorali ghandha tkun applikata.

Carmel Cacopardo

Carmel Cacopardo, Deputat Chairperson ta’ AD qal li principalment (izda mhux limitat ghal hekk) AD trid li tkun rapprezentata b’mod xieraq fil- programmi Xarabank, Bondi+, Dissett u TVAM. Sal-lum zied jghid Cacopardo, fi programmi ta’ diskussjoni bejn mexxejja tal-Partiti/Deputati Mexxejja fuq il-programm Xarabank inghatajna 8 minuti filwaqt li r-rapprezentanti tal-PN u tal-PL gew allokati 50 minuta kull wiehed . Dan la hu ragjonevoli u lanqas accettabbli.

Fuq Dissett AD inghatat access limitat li jikkonsisti f’ kummenti qosra rekordjati qabel il-programm, filwaqt li fuq Bondi+ rari hafna kien hemm kelliema minn AD mistiedna.

Cacopardo ikkonkluda billi qal li : Alternattiva Demokratika tistenna li l-PBS  jaghti spazju lill-AD. Tistenna ukoll li l-Awtorita’ tax-Xandir permezz tal-PBS tirristawra l-izbilanc mahluq mill-istazzjonijiet politici.

FacebookEmail